برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (271)

2-4-4-2- فضای عمومی شهر(مکانی برای ملاقات)54 3-4-4-2- مفهوم عرصه عمومی55 4-4-4-2- اثعاد فرهنگی قلمرو عمومی55 5-4-4-2- عوامل موثر در محتوای فرهنگی و اجتماعی قلمروی عمومی58 6-4-4-2- متغیرهای فرهنگ شهری59 7-4-4-2- چارچوب سیاستگذاری فرهنگی59 -2-4-5اهمیت فضاهای ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (269)

1-1. بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………….2 1-2. اهداف تحقیق 1-2-1. هدف کلی…………………………………………………………………………………………………..41-2-2. اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………….4 1-3. اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………….5 1-4. سؤالات تحقیق1-4-1. سؤال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………..61-4-2. سؤالات فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………..61-5. متغیرها1-5-1. انواع متغیرها……………………………………………………………………………………………….71-5-2. تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………71-5-3. تعریف مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………………81-6. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….101-7. قلمرو ادامه مطلب…